top of page

Algemene Voorwaarde MaximusNL

Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van de diensten die onder onze merknaam vallen. Door gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met deze Voorwaarden. We raden u aan om deze Voorwaarden zorgvuldig door te nemen, zodat u op de hoogte bent van uw rechten en verplichtingen.

Algemene voorwaarde diensten

Toepasselijkheid

Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, overeenkomsten en leveringen van MaximusNL, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

 

Wijzigingen

MaximusNL behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij raden u aan om de Voorwaarden regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

Producten

De specifieke voorwaarden en beschrijvingen van de producten die door MaximusNL worden aangeboden, worden elders op onze website beschreven.

Algemene voorwaarden van MaximusNL BV, handelend onder de naam MaximusNL MaximusNL BV, De gouden ploeg, 3824DT te Amersfoort, Nederland, KVK 72032367 1.Toepassing 1.1 MaximusNL is een activiteit en handelsnaam van MaximusNL BV. Uitsluitend MaximusNL BV is de contractspartij bij alle handelingen van MaximusNL jegens opdrachtgevers. De opdrachtgever en MaximusNL worden in deze overeenkomst gezamenlijk aangeduid als "partijen". 1.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van en overeenkomsten tussen MaximusNL BV/MaximusNL en de opdrachtgever. 1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitgesloten. 1.4. De voorwaarden kunnen te allen tijde eenzijdig worden aangepast zonder voorafgaande toestemming van de contractant. 2.Aanbiedingen en overeenkomsten 2.1 Het aanbod is geldig tot 8 dagen na de datum van het aanbod, tenzij schriftelijk anders aangekondigd door MaximusNL. 2.2. De vermelde prijzen zijn exclusief btw. 2.3 De overeenkomst met de klant komt tot stand op het moment dat de klant de offerte binnen 8 dagen voor akkoord zonder wijzigingen ondertekent en retourneert aan MaximusNL. 2.4 Wijzigingen en uitbreidingen van een overeenkomst zijn slechts bindend voor de klant en MaximusNL indien deze schriftelijk of per e-mail zijn bevestigd. 2.5. De tarieven die in de ondertekende overeenkomst worden vermeld, kunnen worden geïndexeerd. De indexering zal echter drie maanden voor de feitelijke aanpassingsdatum worden meegedeeld. 2.6. De door medewerkers van MaximusNL afgegeven prognoses, adviezen, plannen, begrotingen en rapporten hebben, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, een louter indicatief karakter. 2.7. Alle prestaties van MaximusNL hebben betrekking op inspanningsverplichtingen.   3.Uitvoering van de overeenkomst 3.1 MaximusNL voert elke opdracht uit met de professionele kwaliteit die van deskundigen mag worden verwacht, volgens de algemeen aanvaarde normen en gebruiken van de branche en conform de oorspronkelijke opdracht of offerte. 3.2 MaximusNL is volledig vrij in de uitvoering van de opdracht naar eigen inzicht en vermogen, overeenkomstig de oorspronkelijke opdracht of offerte. Dit betekent tevens dat MaximusNL de volledige vrijheid heeft om gespecialiseerde derden, zoals derden met technische kennis, in te schakelen indien dit noodzakelijk is voor een goede uitvoering van de opdracht. 3.3 MaximusNL maakt gebruik van verschillende elektronische communicatiemiddelen, zoals e-mail, om een vlotte en directe communicatie te waarborgen. Als klant accepteert u het gebruik en de waarde van deze communicatiemiddelen. 3.4 Een correcte en tijdige uitvoering van de opdracht vereist een vlotte en proactieve medewerking van de klant, zowel op eigen initiatief als op eenvoudig verzoek van MaximusNL. Dit omvat uitdrukkelijk het ter beschikking stellen van alle redelijkerwijs benodigde materialen en informatie. Een gebrek aan medewerking en/of beschikbaarheid zal steeds een impact hebben op de verdere uitvoeringstermijn zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding ten aanzien van de klant. 4.Onafhankelijkheid van MaximusNL 4.1 Deze Overeenkomst schept geen arbeidsverhouding noch een gezagsverhouding tussen partijen of hun aangestelde en werknemers. Het is uitsluitend de verantwoordelijkheid van MaximusNL om te voldoen aan alle wettelijke verplichtingen op het gebied van sociale zekerheid, belastingen en vennootschapsrecht. De gefactureerde vergoedingen worden niet uitbetaald als loon. 4.2 Indien de opdracht van MaximusNL bestaat uit het in contact brengen van de klant met gespecialiseerde en gerenommeerde leveranciers van specifieke oplossingen, is MaximusNL slechts verantwoordelijk voor een optimale verbinding tussen beide partijen. MaximusNL is niet verantwoordelijk voor het goed functioneren van de (software)producten, oplossingen en eventuele andere handelingen van de leverancier jegens de klant. Deze verantwoordelijkheid blijft bij de leverancier. 4.3 Alle partijen erkennen dat de uitvoering van deze Overeenkomst niet leidt tot een wederzijdse exclusiviteitsverhouding. Dit betekent onder meer dat het MaximusNL steeds vrij staat om soortgelijke Overeenkomsten en opdrachten voor derden uit te voeren. 5.Duur van de overeenkomst 5.1 De klant kan de overeenkomst met MaximusNL kosteloos opzeggen gedurende de eerste maand na het sluiten van de overeenkomst, voor zover MaximusNL nog niet met haar werkzaamheden is begonnen. Deze opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. Indien de werkzaamheden van MaximusNL reeds zijn aangevangen, is de klant aan MaximusNL een vergoeding verschuldigd naar rato van de reeds verrichte diensten, ter hoogte van minimaal 60% van de overeengekomen maandelijkse vergoeding, met een absoluut minimum van € 500,--. 5.2 Ieder der partijen kan te allen tijde de overeenkomst tussentijds beëindigen door middel van een schriftelijke opzegging gericht aan de andere partij. De klant dient zijn of haar opzegging te richten aan zijn of haar commerciële contactpersoon bij MaximusNL. De overeenkomst blijft na opzegging van kracht tot het einde van de maand waarin de opzegging heeft plaatsgevonden. Naast betaling voor alle door MaximusNL geleverde diensten, zal de klant ook eventuele kosten betalen die MaximusNL als gevolg van deze voortijdige beëindiging zou kunnen maken. 5.3 MaximusNL kan de Overeenkomst met onmiddellijke ingang ontbinden indien de klant toerekenbaar en ernstig of herhaaldelijk tekortschiet in de nakoming van de verplichtingen die inherent zijn aan deze Overeenkomst. Tekortkomingen in de betalingsverplichting en medewerkingsverplichting van de klant worden aangemerkt als ernstige tekortkomingen. Indien de klant binnen 8 dagen na ontvangst van de schriftelijke/e-mail ingebrekestelling doorMaximusNL nog steeds niet aan zijn verplichtingen jegens MaximusNL heeft voldaan, is MaximusNL gerechtigd haar verplichtingen op te schorten dan wel de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. MaximusNL zal de klant hiervan schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen. Naast de betaling van alle door MaximusNL geleverde diensten, is de klant tevens gehouden tot vergoeding van alle kosten die verband houden met deze voortijdige beëindiging, waaronder begrepen de gederfde inkomsten van MaximusNL.   6.Betalingsvoorwaarden 6.1 De klant is verplicht de (gedeeltelijk) geaccepteerde facturen binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders door MaximusNL aangekondigd, te voldoen door overschrijving op het rekeningnummer van MaximusNL: IBAN NL57 RABO 0330 9695 28 (ten name van Alveru Holding BV BV - BIC: RABONL2U- bank Rabobank). 6.2 Elke betaling wordt in rekening gebracht op de oudste factuur en eerst op de verschuldigde rente en kosten. 6.3 Alle aan de betaling verbonden kosten zijn voor rekening van de klant. 6.4 In geval van niet-betaling na de vervaldatum zal een nalatigheidsintrest verschuldigd zijn overeenkomstig de Nederlandse wet van 1968, BWBR0002629. 6.5 Indien het voorwerp van deze overeenkomst een overdracht van enige vorm van eigendom is, blijven de geleverde producten uitsluitend eigendom van MaximusNL tot het moment van volledige betaling door de klant. De klant verplicht zich zo nodig derden te informeren over dit eigendomsvoorbehoud. 7.Klachten & protest tegen de factuur 7.1 De klant dient eventuele klachten binnen 7 dagen na levering van de dienst schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken aan MaximusNL. Na het verstrijken van deze termijn heeft de klant de uitvoering definitief aanvaard. 7.2 Met betrekking tot facturen begint deze termijn op de factuurdatum. Bij gebrek aan tijdig protest wordt de factuur geacht definitief aanvaard te zijn door de klant. 7.3 Het indienen van klachten heeft geen invloed op de betalingsverplichting.  8.Aansprakelijkheid 8.1 De aansprakelijkheid van MaximusNL is beperkt tot een aan MaximusNL toerekenbare ernstige of herhaalde kleine contractuele en/of buitencontractuele tekortkoming die is veroorzaakt door haar leidinggevenden, werknemers of aangestelde bij de uitvoering van haar verplichtingen onder deze Overeenkomst. De aansprakelijkheid van MaximusNL is in ieder geval beperkt tot de directe schade als gevolg van de tekortkomingen. MaximusNL is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van indirecte schade als gevolg van voornoemde tekortkoming. Onder indirecte schade wordt in ieder geval verstaan: elke vorm van gevolgschade, gederfde winst, financieel of commercieel verlies, verhoging van algemene en operationele kosten, verhoogde personeelskosten, schade door verlies van klanten en soortgelijke schade. Voornoemde opsomming is op niet-limitatieve wijze samengesteld. MaximusNL is ook niet aansprakelijk voor enige vorm van beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens of documenten. 8.2 In geval van overmacht of van buiten komende oorzaken worden alle verplichtingen van MaximusNL onder deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opgeschort voor de duur van de situatie. Onder overmacht wordt verstaan elke situatie waarbij een van buiten komende oorzaak, overmacht of toeval MaximusNL verhindert haar verplichtingen na te komen. Dit betekent dat het moet gaan om een onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis, die onafhankelijk is van de wil van MaximusNL en die een onoverkomelijke belemmering vormt voor de nakoming van de verplichting of verbintenis. MaximusNL is niet aansprakelijk voor de gevolgen voor de klant van overmacht, zoals stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover MaximusNL geen controle heeft. 8.3 De aansprakelijkheid van MaximusNL is in ieder geval beperkt tot hetzij gedeeltelijke terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, hetzij het opnieuw verrichten van de diensten, zulks ter keuze van MaximusNL. 8.4 De totale aansprakelijkheid van MaximusNL zal nooit meer bedragen dan de prijs die de klant in de maand voorafgaand aan de vordering aan MaximusNL heeft betaald voor de diensten die aanleiding geven tot de vordering. 8.5 MaximusNL aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de diensten van derden-leveranciers, anders dan de aansprakelijkheid die deze derden bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten. 9.Aansprakelijkheid voor hardware & software 9.1 MaximusNL en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de overeenkomst als gevolg van het niet goed functioneren van een computerconfiguratie (het geheel van hard- en software), zowel als gevolg van externe overmachtfactoren (stroomstoring, blikseminslag, ...) als gevolg van factoren die eigen zijn aan de computerconfiguratie (defecten, netwerkstoringen, onontdekte fouten in systeem- en toepassingssoftware, waardoor onder meer onverwacht verlies van (zelfs alle) programma's en/of gegevens kan optreden. 9.2 De klant verplicht zich tot het installeren van geschikte mechanismen voor de beveiliging, opslag en reparatie van gegevens. 10.Intellectuele eigendomsrechten 10.1. Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan: alle intellectuele, industriële en andere eigendomsrechten (al dan niet geregistreerd), waaronder begrepen maar niet beperkt tot auteursrechten, naburige rechten, merken, handelsnamen, logo's, tekeningen, modellen of aanvragen tot registratie als tekening of model, octrooien, aanvragen tot octrooien, domeinnamen, knowhow, alsmede rechten op databanken, computerprogramma's en halfgeleiders. 10.2. Alle materialen die MaximusNL ontwikkelt en/of ter beschikking stelt bij de uitvoering van deze overeenkomst zijn beschermd door de toepasselijke intellectuele eigendomsrechten. Deze intellectuele eigendomsrechten behoren toe aan MaximusNL, haar medewerkers en/of licentiegevers. Er vindt geen overdracht van intellectuele eigendomsrechten plaats als gevolg van deze overeenkomst. Als klant verkrijgt u slechts een beperkt recht van toegang, gebruik en vertoning op een wijze die in overeenstemming is met het gespecificeerde onderwerp van deze overeenkomst. Deze rechten worden op niet-exclusieve en niet-overdraagbare wijze aan de klant verleend. 10.3. In het geval dat diensten worden geleverd met betrekking tot design, worden de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan het visuele design van het door MaximusNL gecreëerde product overgedragen aan de klant. Deze overdracht geldt in de meest volledige omvang, voor alle wijzen en vormen van exploitatie, voor de gehele duur van het betreffende recht en voor de gehele wereld. Tijdens de uitvoering van de overeenkomst mag MaximusNL gebruik maken van foto's of tekeningen die haar ter beschikking worden gesteld door middel van een online database, al dan niet tegen betaling en onder de voorwaarden bepaald door de online database. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om kennis te nemen van de licentie van de gebruiker zoals die van toepassing is op de foto's of tekeningen. MaximusNL geeft geen garantie met betrekking tot deze foto's en illustraties. 10.4. De door MaximusNL ontwikkelde, geïmplementeerde en beheerde online marketingcampagnes blijven te allen tijde eigendom van de klant. De accounts die worden aangemaakt, noodzakelijk voor de uitvoering van bovengenoemde activiteiten, staan op naam van de klant, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen. MaximusNL zal alleen in staat zijn om een 'beheerfunctie', waardoor MaximusNL het recht heeft om alle handelingen op deze accounts te verrichten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de overeenkomst. Voorbeelden zijn de accounts voor Amazon reclame, Bol gesponsorde producten etc. 11.'Gereedschap' & andere gereedschappen 11.1. Om de prestaties en prestaties van de klant te kunnen meten, opvolgen en controleren, maakt MaximusNL onder meer gebruik van zogenaamde tools. De meeste van deze programma's en pakketten zijn standaard en betalend. De kosten zijn voor rekening van de klant, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met de klant. MaximusNL verstrekt op verzoek een overzicht van deze standaard tools aan de klant. 11.2 Indien voor de klant gebruik moet worden gemaakt van een specifieke (niet-standaard) tool of externe dienst, heeft MaximusNL het recht de kosten daarvan door te berekenen aan de klant. 11.3. MaximusNL is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens die voortvloeien uit het gebruik van de tools. MaximusNL zal, waar mogelijk, deze gegevens verifiëren en nagaan of ze overeenstemmen met de werkelijkheid. 12.Budgetten 12.1. De budgetten die nodig zijn voor de financiering van marktplaatsadvertentiecampagnes staan los van de (meestal maandelijkse) vergoeding die MaximusNL haar klant in rekening brengt voor het ontwerp, de bouw en het beheer van campagnes en strategieën. 12.2. De klant is verplicht de reclamebudgetten rechtstreeks over te maken aan de organisaties via welke de reclame wordt uitgevoerd. Dit gebeurt door een (bedrijfs)creditcard van de klant te koppelen aan haar account, of door middel van een overboeking van het budget naar de organisatie die de advertentieruimte ter beschikking stelt. MaximusNL is niet aansprakelijk voor het (tijdelijk) mislopen van geld. 13.Verplichting tot vertrouwelijkheid 13.1 MaximusNL en de klant verplichten zich om de commerciële en technische informatie, de bedrijfsgeheimen en alle andere redelijkerwijs vertrouwelijke informatie die zij van de andere partij ontvangen, geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, en alleen te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst. 13.2 Alle door MaximusNL ontwikkelde en/of ter beschikking gestelde materialen mogen uitsluitend worden gebruikt voor de vooraf kenbaar gemaakte doeleinden en/of bestemmingen. Ongeoorloofd gebruik, zoals ongeoorloofde overdracht aan derden, zal derhalve aanleiding geven tot een nieuwe aanvullende facturering ter hoogte van het gehanteerde standaardtarief, vermeerderd met een toeslag van 50%, voor elke geconstateerde overtreding afzonderlijk. De klant is ook verantwoordelijk voor elk ongeoorloofd gebruik door derden. De klant is verplicht om vooraf contact op te nemen met MaximusNL in geval van onduidelijkheden over een geautoriseerd of ongeautoriseerd gebruik. 14.Verwerking van persoonlijke gegevens Voor zover de klant toegang heeft tot persoonsgegevens of deze verwerkt (bijvoorbeeld door het registreren van bestellingen of transacties), en MaximusNL hiertoe toegang verleent, heeft MaximusNL slechts de hoedanigheid van 'feitelijke verwerker' die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke voor de verwerking. In ieder geval behoudt de klant de hoedanigheid van verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens in de zin van de Wet Verwerking Persoonsgegevens (Privacywet, 8 december 1992). De klant verklaart de verplichtingen die rusten op de verantwoordelijke voor de verwerking, zoals uiteengezet in deze wet, volledig na te leven. 15.Referenties MaximusNL heeft het recht om de voor de klant ontwikkelde strategie op te nemen in haar referentieportefeuille, met gebruikmaking van de huidige handelsmerken van de klant. MaximusNL zal geen bedrijfsgevoelige gegevens van de klant opnemen of anderszins publiceren. 16.Toepasselijk recht, bevoegde rechtbank en andere bepalingen. 16.1Op de overeenkomsten van MaximusNL is Nederlandse recht van toepassing. Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, geldigheid, uitvoering en/of beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechter te Antwerpen. 16.2De nietigheid of ongeldigheid van een bepaling of een deel van een bepaling van deze voorwaarden heeft geen invloed op de werking van de overige bepalingen. De betwiste bepaling wordt beschouwd als onafhankelijk en niet van toepassing. MaximusNL heeft het voorrecht om de betreffende bepaling te vervangen door een geldige bepaling van gelijke strekking. 16.3De rechten en verplichtingen van beide partijen zijn uitsluitend in deze Overeenkomst vastgelegd. Afwijkingen van en aanvullingen op deze Overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze in onderling overleg tussen partijen tot stand zijn gekomen en schriftelijk zijn vastgelegd. 16.4MaximusNL mag te allen tijde haar rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen of uitbesteden aan een dochteronderneming of een daartoe ingeschakelde derde. MaximusNL garandeert hierbij dat deze derde dezelfde kwaliteitseisen zal hanteren bij de verdere uitvoering van de Overeenkomst. Dit kan zonder toestemming van de klant en zonder dat dit aanleiding geeft tot enige schadevergoeding. De derde is volledig verantwoordelijk voor de verdere uitvoering van de Overeenkomst. in overeenstemming met bovenstaande MaximusNL BVBV Klant Datum: XX-XX-2023 ……………………………………….. Naam: Robbie ……………………………………….. Functie: Consultant ………………………………………… HandtekeningHandtekening Door het betalen van onze dienst/producten/offerte/werkzaamheden aanvaardt u bovenstaande algemene voorwaarde. En is een handtekening niet noodzakelijk.

bottom of page